ESG är här för att stanna – Hur kan företag anpassa sig?

Det fanns en tid då företag producerade varor och tjänster till konsumenter som i de flesta fall hade liten, eller ännu troligare, obefintlig insyn i hur maskineriet bakom produktionen såg ut.

Man köpte helt enkelt sin bil, diskmaskin eller radioapparat utan vidare betänkligheter och bekymrade sig föga om företagets förehavanden tills tiden för nästa inköp var inne.

Riktigt så ser det inte ut längre.

Transparensen som följde i den digitala erans kölvatten har gjort att information om hur ett företag bedriver sin verksamhet och vilket avtryck det har på planeten, samhället och den enskilda individen nu finns tillgänglig på ett helt annat sätt.

Kombinerat med en ökad medvetenhet om miljö- mångfald- och arbetsmiljöfrågor har förväntningar börjat ställas på företag angående hur väl de sköter sig inom dessa fält.

En ökande mängd konsumenter vill veta att det de köper är producerat på ett hållbart sätt som inte har en negativ inverkan på planeten eller de människor som är inblandade i produktionen.  

Ur dessa nya förutsättningar på marknaden har ESG-rapportering växt till att bli en nyckelfråga och förutspås spela en ännu större roll under kommande år.

ESG står för Environmental (Miljö), Social (Socialt ansvar), och Governance (Bolagsstyrning).

Vi tar en närmare titt på vad kriterierna omfattar: 

Miljö

Här granskas ett företags användning av energi och hur de hanterar det miljömässiga avtryck de gör på planeten. Faktorer som vägs in är exempelvis koldioxidutsläpp, avfallshantering, luft- och vattenkvalitet och biologisk mångfald.

Social

Denna punkt belyser hur företagskulturen ser ut och hur företaget i fråga behandlar sina anställda. Här lyfts frågor som rör kön, mångfald, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter med mera.

Bolagsstyrning

Här ges en bild av hur företaget sköts internt för att gynna anställda, aktieägare och samhället på lång sikt.

Intressanta faktorer i denna kategori är bland annat styrelsesammansättning, ersättning till ledningen samt frågor som rör mutor, korruption och skatt.

Sammantaget ger dessa punkter en fingervisning om hur företaget presterar ur ett socialt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv.

Hur påverkar ESG företag?

Att prestera positivt inom kriterierna för ESG blir mer och mer nödvändigt för att företag ska hålla sig konkurrenskraftiga.  

Människor i hela kedjan från anställda, leverantörer, partners, potentiella investerare och samhället i stort har idag en mycket mer direkt dialog med företag gällande vad de förväntar sig av en verksamhet.

Och förväntningarna är höga.

Investerare vill fatta väl underbyggda beslut där transparens spelar en viktig roll. Företag som undviker att glänta på ridån till verksamheten bedöms som större risker och mindre attraktiva att investera i.  

Generationer av människor som under hela sina liv haft tillgång till information håller företag ansvariga för deras handlingar.  Dessutom har de kanaler till sitt förfogande där de kan lyfta frågorna och initiera debatt.

Baserat på denna attitydförändring i samhället ser vi att allt fler proaktiva företag väver in och kommunicerar ESG-relaterade frågor i sina affärsstrategier och frivilligt tar med ESG-data i sina årsrapporter.

I de flesta länder är det fortfarande frivilligt att redogöra för ESG-data och de krav som börjar komma gäller främst stora företag. Men som utvecklingen ser ut kommer liknande kravställningar högst troligt att leta sig ner även till mindre företag med tiden.

Och nu då?

Ännu finns inga universella ESG-kriterier att luta sig mot, vilket innebär att företag från olika sektorer kan välja olika KPI:er inom ESG att mäta sig efter.

Inom de närmaste åren kan vi dock räkna med att mer standardiserade kriterier tas fram.

På Clausion följer vi nyfiket utvecklingen med ambitionen att ligga i framkant gällande ESG-rapportering.

Vårt avancerande verktyg för finansiell rapportering har goda förutsättningar att uppfylla ditt företags önskemål om ESG-rapportering redan idag.

 Samtidigt står vi redo i startgroparna för att möta morgondagens regler och standarder.

Så känner du att ditt företag skulle må bra av ett mer framtidsorienterat synsätt där ESG-rapportering är en självklar del av verksamheten?

Varmt välkommen att höra av dig till oss på Clausion för att ta första steget.