Finnvera outside

Finnvera: Effektiv rapportering

Finnvera är en statsägd specialfinansiär och Finlands officiella exportgarantiinstitut, Export Credit Agency (ECA). De erbjuder finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet och för skydd mot exportrisker. Vi stärker verksamhetsbetingelserna och konkurrenskraften för de finländska företagen genom lån, borgen, exportgarantier och andra tjänster i samband med finansiering av export.

Högkvalitativ databehandling

Innan implementeringen av Finnveras moderna lösning från Cluasion använde man dess föregångare, Basware Solutions. Motivationen att uppgradera sitt system för finansiell styrning var dels teknisk utveckling, och dels nya rapporteringsbehov som t.ex. IFRS-rapportering.

”Siffror måste vara korrekta och rapporter enkla att uppdatera, justera och förändra. Vi behövde även en väl fungerande lösning för IFRS-rapportering. Vi behövde utveckla såväl vår internredovisning som vår finansiella rapportering, och eftersom Finnvera är ett statligt bolag gick vi ut i offentlig upphandling för vartdera området, säger Tarmo Narikka, Chief of Finance på Finnvera.

Som en del i den offentliga upphandlingen gjordes en noggrann analys av vad som krävdes av den framtida lösningen. Analysen påvisade ett behov av effektiv, snabb och högkvalitativ rapportering – som alltid presenterar tillförlitlig information. Företagets internredovisning sammanfattades i stor utsträckning flerdimensionell och möjlighet att komplettera data för att visa en komplett helhetsbild fastställdes som viktigt. Vidare behövde Finnvera – utöver smidig IFRS-rapportering – en lösning som tillgodoser behovet att kunna rapportera enligt ESEF-standarden.

Effektiv rapportering

Det är små och dynamiska team som jobbar med den finansiella konsolideringen på Finnvera. ”Tack vare Clausion är det enkelt att inhämta data från bokföringen för rapportering. Avstämningar och interna poster hanteras automatiskt, och ”drill-down” (att härleda siffornas underlag) är smidigt. Tillägg och ad-hoc-rapportering är även det smidigt.”, beskriver Jenni Vehviläinen, Development Manager på Finnvera. ”Det är viktigt att internredovisningen och den finansiella rapporteringen med konsolidering fungerar på integrerat tillsammans. Det är även en stor fördel att ESEF-rapportering är inkluderat i samma system”, tillägger Vehviläinen.

”Extremt professionella konsulter”

Finnvera är väldigt nöjda med systemet och dess flexibilitet, men också med Clausions konsulter.

”Konsulterna är extremt professionella och lätta att samarbeta med. Lösningarna som de föreslår är väl genomtänkta och välplanerade.”

Tarmo Narikka, Finnvera

”En liten del, men ack så viktig är dokumentering vilket är gjort för vårt system. Den beskriver våra processer i systemet och är ett bra verktyg för användning, utbildning och utveckling”, tillägger Tarmo Narikka.

Viktigaste anledningarna varför Finnvera använder Clausions lösning:

  • En komplett lösning – väl fungerande för både internredovisning och finansiell rapportering med konsolidering.
  • Tjänster och flexibilitet – systemet kan anpassas för verksamhetsspecifika behov och Clausion har bra resurser att hantera dessa förändringsbehov.