Så här lyckas du övergå till IFRS-rapportering

Redovisning är ett språk som kommunicerar information om ett företags välmående till olika intressenter och IFRS-rapportering är den internationella standarden för detta språk. IFRS-rapportering kommer in i bilden senast när önskan är att börsnoteras. IFRS är också nödvändigt när ett företag vill ta sig in på den internationella marknaden och det är nödvändigt att rapportera på ett internationellt jämförbart sätt. Är övergången till IFRS-rapportering relevant i ditt företag? Hur slutför man framgångsrikt IFRS-rapportering? Och vilka är de vanligaste fallgroparna vid införandet av IFRS-rapportering och hur kan de undvikas?

IFRS-rapportering – vad är det och när kommer det att införas?

Förkortningen IFRS kommer från orden International Financial Reporting Standards: det är en internationell standard för ett företags finansiella rapporter. IFRS har använts i EU-länder i mer än 15 år, sedan 2005. Syftet med IFRS-rapporteringen är att ta fram internationellt jämförbara nyckeltal mellan företag. IFRS-rapportering kommer därför att införas senast när bolaget vill expandera på internationella marknader. En IFRS-rapport krävs också när ett företag är börsnoterat.

Det finns många fördelar med IFRS-rapportering och det påskyndar vägen till tillväxt och internationalisering. Införandet av IFRS-rapporter innebär dock ett åtagande om mer precis reglering och transparens. Jämfört med enkel K3-redovisning enligt svensk redovisningslagstiftning har IFRS betydligt mer detaljerade kriterier för redovisning av exempelvis avsättningar och förvärv. I takt med att nivån på rapporteringen blir mer exakt kommer även kravet på företagets kompetensnivå att öka. Arbetsbelastningen ökar också: när K3-rapportering övergår till IFRS-rapportering blir antalet sidor och bilagor många gånger fler. I vissa fall är det också nödvändigt att rapportera i duplikat: siffrorna i ett format för IFRS-rapporten och i ett annat format för den svenska K3-rapporten.

Vad ska man tänka på när man går över till IFRS-rapportering?

Det finns inget rätt sätt att göra övergången till IFRS-rapportering, men det bör alltid göras företag för företag. Det finns dock vissa tumregler som alla företag bör följa vid övergången till IFRS. Innan du bestämmer dig för att ersätta K3-rapporten med en IFRS-rapport bör du överväga hur mycket arbetsbördan för redovisningen kommer att öka med förändringen. Finns det tillräckligt med kunskap och tid hos våra egna medarbetare för att rapportera till IFRS eller behövs extern hjälp för detta?

Det är inte heller värt att underskatta de resurser som krävs av själva övergången till IFRS. Att underlätta IFRS är inte okomplicerat och underlåtenhet att göra det kan resultera i höga finansiella kostnader och extraarbete. Av denna anledning är det tillrådligt att söka hjälp av specialiserade konsulter för implementering av IFRS-rapporter. Det är också viktigt att tänka på att övergången till IFRS i ett företag inte bara är en övning inom redovisning utan kräver bland annat business controllers, säljare, HR och representation från den juridiska avdelningen.

Utöver facilitering bör även några tankar ägnas åt slutprodukten: IFRS-rapporten. Bolaget ska utforma bokslutet och rapporteringsmallar för IFRS-rapporten. En copy-paste från K3-rapporten räcker inte, eftersom IFRS-rapporten ska innehålla ett antal balansposter som inte krävs i K3-redovisningen. Nästa fråga är graden av noggrannhet av uppgifterna. Hur är informationen organiserad och hur rapporteras IFRS-justeringar och elimineringar korrekt? Även om regleringsnivån och kravet på transparens ligger på en högre nivå är det värt att komma ihåg att det i IFRS-rapporten också är onödigt med hårklyvning. En onödigt hög noggrannhet ger inget mervärde, men ökar arbetsbelastningen och försvårar rapporteringen i onödan.

Synkronisera IFRS-rapportering med ett automatiskt rapporteringssystem

IFRS-rapportering skapar ofta behov av nya rapporteringssystem. Eftersom nivån på noggrannheten och omfattningen av IFRS-rapporteringen ökar jämfört med K3, kräver det också betydligt mer sofistikerade redovisningsmetoder och rapporteringssystem. Det är fullt möjligt att företaget har hanterat K3-rapporter enbart med Excel, så är det inte längre med mycket mer komplex IFRS-rapportering. Ett bra rapporteringssystem för IFRS är ett som är enkelt att implementera i olika delar av organisationen och som minimerar mängden fel och manuellt arbete.

Clausions molnbaserade lösning gör IFRS-rapportering enkel. När IFRS-rapporter finns i molnet förblir siffrorna säkra. Att förstöra en databas i molnet är praktiskt taget omöjligt, så användningen är säker och bekymmersfri. Det molnbaserade rapporteringssystemet ser också till att antalet rapportversioner inte ökar, och alla tittar på samma siffror. Ett sådant system kan också minimera antalet formelfel och se vem som har gjort ändringarna. Moderna rapporteringssystem gör det möjligt att definiera och begränsa nivån på åtkomsträttigheter. Unika identifierare garanterar revisionsspårets tillförlitlighet: revisionsspåret kan spåras från redovisning till vinst eller förlust.

Automatisering är en av de stora fördelarna med ett molnbaserat rapporteringssystem. Avancerad automatisering gör att manuellt arbete kan hållas till ett minimum och revisorer kan fokusera på analys. I Clausions lösning har även merarbetet minskat genom att inkludera färdiga innehållslösningar. Rapporteringssystemet erbjuder färdiga funktioner ända fram till balansräkning och kassaflöden. Så du kan fokusera på det väsentliga i IFRS-rapporten, inte på dispositionen och tappningen av siffrorna.

dator med clausion cloud

Varför IFRS-rapportering och varför Clausion?

Genom att införa internationell IFRS-rapportering kommer du att höja kvaliteten på ditt företags rapportering och göra det möjligt för dig att bli börsnoterad och övergå till internationella finansmarknader. Övergången till IFRS-rapportering är dock en stor ansträngning för företaget och kräver engagemang för mer precis reglering och skapandet av jämförbar information. För att maximera dina chanser att lyckas med att implementera IFRS bör ditt företag skaffa ett automatiserat rapporteringssystem samt experthjälp. Clausions konsoliderade finansiella rapporteringssystem är en flexibel molntjänst som är standardiserad för användning av IFRS-rapportering. Vår erfarna expertorganisation hjälper dig i varje skede av IFRS-övergången.

Anslut dig till våra mer än 400 nöjda kunder och få Clausions ekonomisystem för koncernkonsolidering!

Vill du höra hur vi kan hjälpa dig med smidig IFRS-rapportering?